دهداری فوتبال معلم اخلاق ورزش ایران

پرویز دهداری معلم اخلاق فوتبال ایران، مرتضی کرمانی مقدم را به دلیل دریبل زدن بیش از حد یکی از بازیکنان نپال تعویض کرد تا آن بازیکنان بیش از اندازه در حضور خانواده اش سرشکسته نشود
چهار شنبه 3 آذر 1400

ادامه...

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<