نمایندگان مخالف پاسخگو باشند

ما به همراه جمعی از نمایندگان به صورت داوطلبانه نامه‌ای به هیئت رئیسه نوشتیم که خارج از طرح شفافیت، آراء ما به رسانه‌ها اعلام شود
سه شنبه 17 اسفند 1400

ادامه...

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<