تا قبل از عید پیک اومیکرون فروکش می کند؟

قناعتی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران: برآورد من این است که قبل از عید این پیک اومیکرون فروکش میکند. به تدریج داریم از سمت پاندمی به سمت آندمی میرویم. یعنی سالیان زیادی کرونا با ما خواهد بود، اما با شدت کمتر. به نظر میرسد خود اومیکرون یک واکسن طبیعی برای کل دنیا بود
چهار شنبه 4 اسفند 1400

ادامه...

>> > ... 6 7 8 9 10 < <<