شتابزده عمل نکنید

اگر سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، با یارانه ۱۲۰ هزار تومانی می‌شود فقط چهار مرغ خرید!
چهار شنبه 22 دی 1400

ادامه...

>> > ... 6 7 8 9 10 < <<