فرکانس های پخش شبکه تهران در ماهواره

   Frequency   Symbol Rate   Polarization  FEC   Format
Intelsat   11555 MHz  30000  
Vertical

   3/4 

MP4

Hotbird 8 12437 MHz   29900    Horizontal    3/4  MP4
ST2 123348 MHz  27500 Vertical  3/5
MP4
Iran-badr5 11900 MHz 27500 Vertical 3/4  MPEG2

IranSat

 11880 MHz  27500
 Vertical 3/5
MPEG2

 

Service ID       Network Name    ServiceType  PID  Service Name  
Intelsat  IRIBTV5 VideoAudio01Audio02  105205305 شبکه پنجم     صدای شبکه تهرانم    راديو فرهنگ   
Hotbird 8   IRIB5/IRIB4  Audio01  87  استودیو 114 "SPA" / استودیو113"ENG" 
Asiasat 3s  IRIBTV5 VideoAudio01Audio02   105205305   شبکه پنجم     صدای شبکه تهرانم    راديو فرهنگ   
Telstar 12  IRIB5  Audio01   138  استوديو 112      
Galaxy 19   IRIB5   Audio01  34  استوديو 114      

 

 فرکانسهای منطقه ای  

نام فرستنده کانال باند فرکانس تصویر صدا
جماران 41 UHF 631.25 MHZ 636.75 MHZ
الوند 34 UHF 575.25 MHZ 580.75 MHZ

 

مناطق قلبل پوشش در ماهواره اینتل ست ایران و خاور میانه است

مناطق قابل پوشش در ایران ست (عرب ست،بدر5)منطقه ایران ،خاور میانه، و شمال آفریقا است

مناطق قابل پوشش در ماهواره آسیا ست :خاور میانه، آسیای غربی ،چین است