بهشتی نگاه حذفی نداشت

شهید بهشتی نگاه حذفی نداشت و اگر با نظری مخالف بود آن فرد را حذف نمی کرد جایگاه شغلی اش را تغییر می داد.
دو شنبه 20 تیر 1401

ادامه...

شهید بهشتی آماده شهادت بود

ملوک السادات بهشتی؛فرزند ارشد شهید بهشتی: منافقین می دانستند خانه پدرم کجاست و ساعت ورود و خروج پدر را می دانستند. بارها منافقین تهدید کردند یا بمب گذاری ناموفق داشتند.
دو شنبه 20 تیر 1401

ادامه...

هشت سال مشقت بار برای مردم

۸ سال ریاست جمهوری آقای روحانی مشقت آفرین برای مردم، بارهایی که تلنبار شده بود، کارهایی که جمع شده بود از دوره‌ی آقای احمدی نژاد، حتی بعضی کارها از دوره‌ی آقای هاشمی، حتی بعضی کارها از دوره‌ی آقای خاتمی، تلنبار شده بود، این تلنبار نه تنها کم نشد، بلکه مضاعف اندر مضاعف اندر مضاعف شد.
شنبه 4 تیر 1401

ادامه...

مخالفت با حضور موسوی در انتخابات

سال 88 معلوم بود، من مخالف بودم آقای موسوی بیایند. وقتی در قانون ما رهبری فصل‌الخطاب هست، چرا استفاده نکنیم؟ استفاده نکردن ما همانا، مشکلات جدید همانا.
شنبه 4 تیر 1401

ادامه...

>> > ... 6 7 8 9 10 < <<