نظر مردم را سانسور نکنید

برای جلوگیری از آسیب های فرهنگ بی بند و باری چه کسانی مسئولیت دارند؟ اگر رفتارهای برخی در جامعه به دیگران آسیب می‌زند، برای جلوگیری از این آسیب‌ها فقط باید توقع داشت که هر کس هر طور شده خودش مواظب خودش باشد یا مدیریت و کنترل رفتارهای افراد در جامعه هم مهم است؟
سه شنبه 8 تیر 1400

ادامه...

میخواستم شوهرم کم نیاره

منو فدای یک زن دیگه کرد... خوب می دانیم و لمس کردیم که اینها قصه های تخیلی نیست، غصه واقعی مردم سرزمین مان است، از زبان مشاوران خانواده، آنگاه که از فطرت خود دور می شوند و گرفتار تبعات شوم سبک زندگی بی حیای مادی می‌شوند.
سه شنبه 8 تیر 1400

ادامه...

>> > ... 6 7 8 9 10 < <<