اگر مصرف کننده های گاز خانگی در ماه های فصل سرد سال کمتر از 200 متر مکعب، گاز مصرف کنند مشمول طرح بخشودگی می شوند
سه شنبه 2 آذر 1400

ادامه...

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<