سایه روشن

نازنین زنی 37 ساله است که یکسالی است از مرگ شوهرش می گذرد. او به همراه دو فرزندش علیرضا و پویا زندگی می کند. نازنین به اطرافیانش می گوید که ویزیتور یک شرکت است اما در موقعیتی متوجه می شویم او فروشنده مواد مخدر است بر ملاشدن این موضوع تازه آغاز دردسرهای نازنی
شنبه 3 اسفند 1398

ادامه...

>> > 1 < <<