تماشا خانه / مرغ زیرک 99/8/9

تماشا خانه / مرغ زیرک 99/8/9

مرغ زیرک

معرفی برنامه

تماشا خانه / مرغ زیرک

مرغی آرزو دارد که از مرغداری خارج شود و زندگی آزاد را تجربه کند. او موفق به فرار می شود. یک مرغابی وحشی نر به نام شبگرد او را از حمله یک راسو نجات می دهد، راسو هم همسر شبگرد و هم خودش را شکار می کند و مرغک جوجه تازه از تخم در آمده شبگرد را بزرگ می کند و نامش را کاکل سبزه می گذارد او وقتی بزرگ می شود با تمسخر مرغابیان روبه رو می شود به این علت که مادر او یک مرغ است و هیچیک از توانایی های یک مرغابی را ندارد. کاکل سبزه ابتدا به این خاطر از مرغک عصبانی می شود اما وقتی مرغک در برابر مزرعه دار که می خواهد بال مرغابی را ببرد دفاع می کند کاکل سبزه  به اشتباهش پی می برد و ...

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها