چراغ 1400/11/10

خانم رکسانا الیزابت اسعد (معصومه) پژوهشگر و جامعه شناس
چراغ شنبه 23 بهمن 1400

ادامه...

چراغ 1400/11/3

خانم رضایی کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و وکیل دادگستری
چراغ دو شنبه 4 بهمن 1400

ادامه...

چراغ 1400/9/14

چراغ / خانم صارمی کارشناس ارشد حقوق خصوصی و گوینده رادیو
چراغ دو شنبه 15 آذر 1400

ادامه...

چراغ 1400/9/9

خانم حسینی کارشناس ارشد فیزیک (ادامه جلسه قبل)
چراغ چهار شنبه 10 آذر 1400

ادامه...

>> > 1 2 3 4 5 < <<