ماجرای شام

این مستند در 12 قسمت 25 دقیقه ای محصول کشور سوریه و ایران است. "ماجرای شام" به تحلیل و واکاوی جنگ سوریه و چرایی آن می پردازد
ماجرای شاممستند شنبه 3 اسفند 1398

ادامه...

>> > 1 2 < <<