مجموعه رعد و برق

این اثر که در عین استراتژیک و ملی بودن، فضایی شیرین هم دارد با محوریت یک گروه جهادی در سه استان گلستان ،خوزستان، لرستان تصویر برداری خواهد شد و با تحقیقات میدانی گسترده ای که توسط تیم محقق انجام شده است، قطعا ناگفته های شگفت آوری از اتفاقات و مجاهدتهای رخ داده در مهار این رخداد طبیعی را برای مردم خواهد داشت
مجموعه رعد و برق دو شنبه 27 بهمن 1399

ادامه...

>> > 1 < <<