مشاهده محتوا

سید غنی نظری دبیر کمسیون اقتصادی مجلس

تهران بیست / مولد سازی دارایی های دولت/ سید غنی  نظری دبیر کمسیون اقتصادی مجلس