نداشتن آسفالت مناسب در خیابان معدن یکم.حمزه آباد - کهریزک

نداشتن آسفالت مناسب در خیابان معدن یکم.حمزه آباد - کهریزک

نداشتن آسفالت مناسب در خیابان معدن یکم.حمزه آباد - کهریزک

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/09/06

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها