ارز دولتی

وقتی چیزی با ارز دولتی وارد می شود ده تا چشم باید نظارت کنند که در آن دزدی نشود.
شنبه 27 دی 1399

ادامه...

افشا کنید

بزنید در دهان مدیری که برای منافعش جلوی افشای اطلاعات را می گیرد.
یک شنبه 21 دی 1399

ادامه...

>> > 1 2 3 < <<