خانم نکیسا آموزش تهیه بریانی اصفهان 97/9/11

امتیاز کاربران :**/*2
ضعیفعالی 
970911ashpazi
خانم نکیسا آموزش تهیه بریانی اصفهان 97/9/11

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

download

 


موادلازم بریان اصفهان

گوشت گوسفندی(سردست وقلوه گاه) 1ڪیلو

گوشت گوساله(سردست ودنبه) 1ڪیلو

جگرسفید           400گرم

نان سنگڪ           به میزان لازم

ڪشڪ                 1ق غ

خلال بادام         به میزان لازم

گردو                 به میزان لازم

ریحان               به میزان لازم

دارچین             به میزان لازم

نمڪ                به میزان لازم

فلفل سیاه         به میزان لازم

زعفران دم ڪرده   به میزان لازم

نعناع خشڪ       به مقدار لازم

پیاز                   4 عدد(نیم ڪیلو)

زرشڪ               به مقدارلازم

ابتدا گوشت ها راتڪه تڪه ڪرده به همراه 4عددپیازمی پزیم.(مدت طبخ 30--20دقیقه میباشد)ازیڪ مقدارنیم پز،بیشترپخته شود.درحین طبخ نمڪ وادویه استفاده نشودزیراگوشت سفت میشود.سپس گوشت رادرابڪش ریخته تاسردشود..جگرسفیدراهم جداباپیازپخته درابڪش میریزیم تاسردشود..بعدازسردشدن،گوشت راجداچرخ میڪنیم.جگرسفیدراهم جداچرخ میڪنیم وڪنارمیگذاریم.برای باردوم چرخ ڪردن گوشت،نمڪ وفلفل سیاه رابه گوشت اضافه میڪنیم وخوب هم میزنیم ودوباره چرخ میڪنیم تانمڪ وفلفل باگوشت ڪاملامخلوط شود..درهنگام طبخ روی منقل یاشعله،گوشت اماده شده رابانعناع وزعفران دم ڪرده مخلوط میڪنیم.برای طبخ بریان ،مقداری ازروغن آب گوشت راداخل ڪفگیربریان ریخته،مقداری دارچین ومقداری فلفل اضافه میڪنیم وگوشت راداخل ڪفگیرپهن میڪنیم وروی شعله قرارمیدهیم تاڪاملاسرخ وبرشته شود.نان سنگڪ رابامقداری ازآب گوشت چرب ڪرده وبریان برشته راروی نان میزنیم.برای تزیین بریان مقداری ازجگرسفیدراڪناربریان قرارمیدهیم وباگردووخلال بادام وزرشڪ تزیین میڪنیم..میتوان درآب گوشت باقیمانده مقداری ڪشڪ ونان تڪه تڪه شده ونعناع بریزیم ڪه همراه بابریان سروشود.

اشتراک در شبکه های اجتماعی

Submit to DiggSubmit to Google PlusSubmit to LinkedInشبکهدکمه اشتراک گذاری سروش دکمه اشتراک گذاری ایتا

محبوب ترین ها