جواهر سازی

امتیاز کاربران :**/*52

آجیل پلوی مجلسی جواهر سازیکیف چرم

امتیاز کاربران :**/*48

کیف چرم

کیف چرم

اصلاح شد 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

چاپ تراسفر

امتیاز کاربران :**/*44

چاپ تراسفر

چاپ تراسفر


 آموزش خانم غلام حسینی فر

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش بافتنی

امتیاز کاربران :**/*139

آموزش بافتنی

آموزش بافتنی

آموزش خانم پور کرمان 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

 

کیف چرم 2

امتیاز کاربران :**/*64

کیف چرم

کیف چرم 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

تکنیک رنگها

امتیاز کاربران :**/*31

تکنیک رنگها

تکنیک رنگها

 

آموز خانم بنیادی

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

شمع سازی

امتیاز کاربران :**/*46

آجیل پلوی مجلسی شمع سازی

 

کار روی شیشه بلور

امتیاز کاربران :**/*109

شاورما

کار روی شیشه و بلور 

 

 

 

 

 

 


برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

 

آموزش دوخت عروسک

امتیاز کاربران :**/*41


آجیل پلوی مجلسی

 آموزش دوخت عوسک


آموزش خانم خدا پرست

کیف چرم

امتیاز کاربران :**/*156

آموزش کیف چرم

آموزش کیف چرم


آموزش خانم خوش صحبت

 

آموزش دوخت مانتو 2

امتیاز کاربران :**/*32

آموزش دوخت مانتو

ژامبون

آموزش خانم بزرگی

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش دوخت عروسک

امتیاز کاربران :**/*40

آموزش دوخت عروسک

آموزش دوخت عروسک


آموزش خانم خدا پرست

 

کیف چرم

امتیاز کاربران :**/*46

آجیل پلوی مجلسی

کیف چرم


آموزش خانم خوش صحبت

اصلاحیه

آموزش دوخت مانتو

امتیاز کاربران :**/*93

دوخت مانتو

آموزش دوخت مانتو


آموزش خانم بزرگی

روبان دوزی روی مانتو 2

امتیاز کاربران :**/*59

روبان دوزی روی مانتو

روبان دوزی روی مانتو

آموزش خانم پرتو آذر 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

روبان دوزی روی مانتو

امتیاز کاربران :**/*92

گل دوزی

روبان دوزی روی مانتو


آموزش خانم پرتو آذر

دوخت برزیلی

امتیاز کاربران :**/*54

آجیل پلوی مجلسی

دوخت برزیلی


آموزش خانم یوسفی

اصلاحیه

گل دوزی برزیلی

امتیاز کاربران :**/*45

گل دوزی برزیلی

گل دوزی برزیلی


آموزش یوسفی

گل سنبل طرح جدید

امتیاز کاربران :**/*39

آجیل پلوی مجلسی

گل سنبل طرح جدید

آموزش خانم آبدینی

کهنه کاری چوب

امتیاز کاربران :**/*29

chob

 کهنه کاری چوب


آموزش خانم بنیادی 

محبوب ترین ها