برنامه های شبکه 5

     

مستند دسترنج

dastkarg

شنبه تا پنج شنبه ساعت 10:15

به من بگو چرا

cheral1
پنج شنبه و جمعه ها از شبکه پنج

اقتصاد ایران

eghnew
سه شنبه ها ساعت 20:00

اقتصاد ایران

eghnew
سه شنبه ها ساعت 20:00

مستند 5

mostanadl1
هرروز غیراز جمعه ها ساعت 15:20

ساعت 25

2511
پنج شنبه ساعت  00:30 بامداد

عطر عاشقی

vSAN 010
عطر عاشقی

هشدار برای کبری 11

alarml1
پنج شنبه ها ساعت 19:50

کاوش

kavosh

 

رنگین کمان

ranginkamonl1
هر روز  ساعت 15:00