دکتر بهرامی متخصص کودکان و اطفال 950228

950228salدکتر دکتر بهرامی متخصص کودکان و اطفال 950228
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر نفیسی فوق تخصص جراحی سینه 950301

950301sal دکترنقیسی فوق تخصص جراحی سینه 950301
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر جاویدی متخصص قلب و عروق1- 950223

950223-sal1 دکترجاویدی متخصص قلب و عروق 950223
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر یگانه ارتوپد و متخصص زانو و لگن 950230

950230sal دکتر یگانه ارتوپد و متخصص زانو و لگن 950230
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر عظیم زاده متخصص چشم و قرنیه 950226

950226-sal دکترعظیم زاده متخصص چشم و قرنیه 950226
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر فراهینی فوق تخصص جراحی زانو 950229

950229sal دکترفراهینی فوق تخصص جراحی زانو950229
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر مهاجر تهرانی متخصص غدد و متابولیست 950226

950226sal دکترمهاجر تهرانی فوق تخصص غدد و متابولیسم 950226
 دکترمهاجر تهرانی فوق تخصص غدد و متابولیسم

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید