مشاهده محتوا

من ماسک می زنم چون....
918+++5556    من ماسک چون:سلامتی اطرافیانم برایم مهمه شاید من ناقل باشم 
912+++7297    نگران سلامتی شما هستم
912+++3221    من ماسک ميزانم تا سالم به خانه بر گردم 
938+++4188    من ماسک میزنم چون سلامتی برام مهم و تابع دستورات رهبرم هستم
918+++6494    من ماسک میزنم چون به سلامت دیگران کمک کنم
914+++7267    من ماسک. می زنم چون. هم کادر درمان. خسته شده. هم به. خاطر سلامتی. عزیز آنم وهموطنانم 
939+++6183    من ماسک می زنم تا خودم و خانواده ام مریض نشوند
933+++4152    من ماسک می زنم چون سلامتی خیلی خیلی باارزش است که اگر نداشتی هیچی نداری .
913+++4977    من ماسک می زنم چون به حقوق دیگران احترام می گذارم
990+++5355    من،ماسک،می،زنم،چون.....کمکی،به،پرستاران،گشورم،کنم.تاکروناازروی،زمین،برودمن،رقیه،نصرتی،هستم
919+++6672    من ماسک میزنم.... چون به سلامتی خودم، و خانواده ام وکادر درمان اهمیت میدهم. 
915+++7098    من ماسک میزنم چون انسانیتم حکم میکند مراقب جان خود وهموطنم باشم
915+++1112    ماسک میزنم چون هم خودم وهم هموطنان عزیزم رابیمارنکنم
936+++6108    من ماسک میزنم چون با ماسک زدن میتوانم به کادر درمان کمک کنم.