مشاهده محتوا

من ماسک می زنم چون...
922+++5355    من ماسک میزنم تا کرونا نگیرم 
930+++2385    من ماسک میزنم چون سلامتی همه ی ایران برام مهمه
912+++0885    چون به سلامت خود وجامعه می اندیشم
930+++5217    من ماسک میزنم جون تو مریض وخسته نشي پرستا رهاي عزیز 
913+++7493    من ماسک میزنم.چون بسلامتی خودم وهموطنم اهمیت میدهم.
938+++6009    من ماسک میزنم به خاطر خدا وبه خاطر جان خودم وجان همه هموطنانم   خانم نیکجو 54 ساله از کرج   خداوند 
939+++3844    من ماسک میزنم چون رهبرم آیت الله خامنه ای هستند
933+++1110    من ماسک میزنم چون سلامتی خودم وخانواده واطرافیانم برام مهمه 
919+++1688    من ماسک میزنم چون میخواهم به خانه بر گردم و به خانه بر میگردم را ببینم 
933+++1110    من ماسک میزنم چون سلامتی خودم وخانواده واطرافیانم برام مهمه 
936+++9529    من ماسک می زنیم تا شما هم ماسک بز نید . 
930+++1516    من‌ماسک‌ میزنم‌تا‌کرونا‌ نگیرم
990+++6331    من ماسک میزنم چون به خودم احترام میذارم و به حقوق دیگران 
991+++9540    من.ماسک.میزنم.چون..همه اطرافیانم.همانگونه که من ارزش ادامه حیات دارند واگر.من.باعث ابتلا به بیماری کسی شوم.هرگزخودرا نمیبخشم.
938+++7498    من زهراصبوحی هستم من ماسک میزنم چون ... سلامت جامعه وخانواده ام رادوست دارم که کورونانگیرن باسپاس.
936+++2288    من ماسک میزنم چون برای حیات خود و دیگران ارزش قائلم 0 محمد ناصح از کاشان
937+++0114    من ماسک.میزنم چون نمی خواهم برای دیگران مشکل ساز شوم من ماسک میزنم چون وظیفه ام است
9388577884    من ماسک میزنم چون زندگی خودم واطرافیانم برام مهم وباارزش چون سختیهای کادر درمانی داره ازارم میده 
919+++0508    من ماسک میزنم چون با ماسک زدن میتونیم از شیوع بیشتر کرونا جلوگیری کنیم کاظمی هستم
917+++4023    سلام  من ماسک میزنم چون فرمان رهبری وجهت سلامتی رهبر ملت خانواده و فعالیت کادر درمان بی نتیجه نماند انشاءالله