مشاهده محتوا

من ماسک می زنم چون....
914+++7262    من ماسک میزنم چون سلامتی خانواده وهم وطنانم برایم ارزشمنداست
919+++2298    
من ماسک میزنم چون زندگی کردن برای خود ودیگران را دوست دارم
917+++4690    
من ماسک میزنم چون انسانیت را دوست دارم. مریم تیموریان از فارس-فسا
912+++1854    
من ماسک میزنم چون خودم و خانواده ام را دوست دارم ومن یک ایرانی هستم.
939+++4557    
من ماسک میزنم چون به سلامتی خودم ودیگران اهمیت میدهم
918+++3710    
من ماسک می زنم چون عزیزانم را دوست دارم. زینی کرمانشاه
916+++4800    
من ما سک میزنم چون سلامتی خودموهم وطنتنم برام ارزش داره
937+++4609    
من ماسک میزنم فرموده رهبر عزیز است .
902+++6647    
من ماسک میزنم برای پیروی ازفرمایشات رهبر عزیزم حضرت عشق امام خامنه ای 
912+++7865    
من ماسک میزنم چون به سلامتی خودم ومردم کشورم اهمیت میدهم و احترام به قانون این مریضی میگدارم من ماسک میزنم به امید 
نابودی کرونا م تاجیک از تهران شما هم ماسک بزنید 

921+++9619    
من ماسک میزنم چون دلم آرامش قبل کرونا را میخواهد
938+++9493    
من  ماسک میزنم چون به فکر خودم هستم  و به فکر دیگران هم هستم امید وارم کرونا هم تمام بشه فاطمه 11 ساله از تهران
938+++4843    
من ماسک میزنم برای سلامتی جان خودم و  جان وجان شما 
910+++3937    
من ماسک میزنم چون رهبرم رادوست دارم وگوش به فرمانشان هستم
919+++3406    
من ماسک می زنم چون جونه خانوادم وهم وطنام وپزشکان وپرستاران وبقیه عزیزان زحمتکشان برایم خیلییییی مهمه 
938+++6473    
من ماسک میزنم چون به سلامتی خودم و کشورم اهمیت میدم
910+++6980    
من ماسک میزنم چون خانواده برایم مهم است