مشاهده محتوا

من ماسک می زنم چون....
919+++7727    من.ماسک میزنم چون جان خود و خانواده و هم.وطنانم برایم.اهمیت دارد
916+++2436    
من ماسک میزنم... چون سلامتی خودم و خانواده ام و جامعه برایم اهمیت دارد
938+++6155    
من ماسک میزنم چون به سلامتی تو هموطنم اهمیت میدهم
903+++7473    
من ماسک میزنم چون حیات افراد برایم اهمیت دارد و دوست دارم همانطور ک من به آرزوهایم رسیدم دیگران نیز فرصت زندگی را غنیمت شمارند 
و برای رسیدن ب خواسته هایشان تلاش کنند
919+++4672    
من ماسک می زنم چون سلامتی خودم و عزیزانم برایم بسیار اهمیت دارد.
919+++3854    
من ماسک می زنم چون هم نوعانم را دوست دارم
915+++8794    
من ماسک میزنم چون نوعی حق الناس است واگر با نزدن ماسک دیگری را بیمار کنم هرگز خودرا نمی بخشم یکتا صادقی از مشهد 
902+++8460    
من ماسک می زنم چون سلامتی همه ی عزیزان وایرانیان برای من مهم است
917+++0966    
سلام.من ماسک می زنم برای اینکه  کادر ،درمان  زنده بمانند .
910+++9178    
من ماسک ميزنم چون از لحاظ شرعي حق الناسه از لحاظ اجتماعي دستوره واز نظر انسانيت شعور و فهم انسان هارو نشون ميده 
994+++6194    
من ماسک ميزنم چون پشت آن زندگي جريان دارد
912+++2404     ماسک میزنم چون برای جان خودم و هموطنانم ارزش قائلم. 
938+++9710    
من ماسک میزنم چون خواهان از بین رفتن ویروس و برگشتن همه ب زندگی عادی هستم
937+++8203    
من ماسک میزنم چون جسم نزد من امانت است وباید خوب از آن محافظت کنم.
910+++4370    
من ماسک مبزنم چون جان خود و عزیزانم را دوست دارم
913+++7089    
سلام ، من ماسک می زنم چون هم نوعانم را دوست دارم وبه آنها عشق می ورزم وسلامت آنها برایم بسیار مهم است
919+++8845    
من ماسک می زنم چون دوست ندارم افراد دیگری به خاطر من مبتلاشوند
914+++1238    
من ماسک میزنم تاهم خودم سالم بمانم هم دیگران درامان باشند
919+++5429    
من ماسک می زنم چون باعث سلامتی من و توست. شیرین مهدی زاده از شهرری  
911+++4671    
من ماسک می زنم چون زندگی خود و دیگران برایم اهمیت دارد.
935+++8638    
من ماسک میزنم چون سلامتی خودم اطرافیانم ارزشمند است . من ماسک میزنم  چون پیشگیری بهتر از درمان است . من ماسک میزنم  چون
 کوچکترین کمک به کادر درمان هست.
918+++8746    
من ماسک میزنم چون قدردان نعمت زندگی وسلامتی که خالقم به من عطا کرده هستم.او بهترین عالم است .خدای مهربان من.
913+++5998    
سلام . من ماسک میزنم چون سلامت خودم و جامعه و آرامش و آسایش مدافعان سلامت برایم مهم است.  
918+++2662    من ماسک میزنم به خاطر اینکه عقل حکم میکند
918+++1272    
من ماسک میزنم برا سلامت خود وایرانم