مشاهده محتوا

من ماسک می زنم چون ...
912+++8487    من ماسک می زنم چون هم جان من ارزشمند است هم جان باقی انسان ها..پس تلاشم را برای حفظ جان همه می کنم. 
912+++5474    
من ماسک میزنم چون کرونا رو دوست ندارم
918+++8433    
من ماسک میزنم چون دوست ندارم باعث ابتلای دیگری شوم و مشمول الذمه شوم.
912+++1151    
من ماسک میزنم چون سلامت دیگران و خانواده ام برایم مهم است 
912+++1151    
من ماسک میزنم چون سلامت دیگران و خانواده ام برایم مهم است 
912+++2080    
من ماسک میزنم چون سلامتی خودم و دیگران برای من واجب است.  محمدرضا پورهاشمی
912+++1090    
من ماسک میزنم چون:زندگی خودم وهم وطنانم برایم مهم است
992+++1922    
من ماسک میزنم چون خودم مردم ایران را دوست دارم ماسک میزنم الوده نشوم و کرونا نگیرم وبا ماسک زدنم به پرستارها کمک می کنم
912+++0841    
من ماسک میزنم چون سلامت هموطن و جامعه ام برایم مهم است
912+++6193    
من ماسک می زنم تا از بیماری دوری کنم
990+++6433    
من‌ ماسک‌ میزنم‌ چون‌ پدران‌ ومادران‌ وفرزندان‌ سرزمینم‌ رادوست‌ دارم
912+++4287    
من ماسک میزنم چون برای خودم و دیگران ارزش قائل هستم
911+++6230    
من ماسک میزنم چون سلامتیم برام مهم است توران درویشوندازلوشان استان گیلان شهرستان رودبار-لوشان
919+++7600    
من ماسک میزنم چون دیگران در امان باشند  تا بتونیم از وجود و سلامتیه هم ودر کنار هم لذت ببریم
915+++5614     
به خاطرحفظ سلامتی خودم وافراددوروبرم وبه خاطرپرستارانی که ازجانشان مایه میگزارندوپرستاربیماران کروناهستند.حسن کیخااززاهدان
992+++2560    
چون به سلامتی خودم اهمیت میدهم چون دلم نمی خواهد انسان دیگری ازمن خدایی نکرده واگیر کند بهترین متنی بود که پسر 8ساله برام گفته منم
 نوشتم مبین ظهرابی 
919+++6804    
من ماسک می زنم چون به سلامت خود ودیگران اهمیت می دهم وکاش شعارمان بشود که اگر با ماسک کمی سخت نفس بکشیم بهتر از هرگز نفس 
نکشیدن دیگران است.
933+++3454    
من ماسک می زنم زیرازحمات کادردرمان  بااین کارمن هدرنرفته،بااین کارخیالم ازبابت حق الناس راحت است
936+++8403    
من ماسک میزنم چون....سلامتی خودم ودیگران برایم خیلی مهم است
913+++7375    
من ماسک می زنم چون منتهای آرزویم سلامتی عزیزانم و تمام هم وطنانم هست 
935+++7175    
من ماسک مي زنم چون سلامتي خانواده ام به خطرنيفتد
919+++7523    
من ماسک میزنم چون امیددارم کروناراشکست دهم ودرکنارعزیزانم به زندگی ادامه دهم.
911+++8303    
من ماسک میزنم چون زندگی وسلامتی رو دوست دارم. 
913+++2260    من ماسك ميزنم چون رهبرم امر كرده است
922+++4320    
من ماسک میزنم چون بعداپشیمان نشوم
913+++8393    
من ماسک میزنم چون می خواهم زنجیره انتقال کرونا را قطع کنم
991+++0032    
من ماسک میزنم چونکه خانواده ام را دوست دارم
912+++4044    
ماسک میزنیم تا خود خانواده وجامعه کرونا نگیریم از ولایت امر مسلمین اطاعت کنیم
903+++5968    
ماسک میزنیم تا جامعه که همان خانواده خودمان است ایمن باشد وهم چنین بتوانم راحت تر در جامعه حضور داشته باشیم