دکتر دباغ متخصص بیهوشی قلب / شرایط زندگی در قرنطینه خانگی 98/12/20

981220salamate
دکتر دباغ متخصص بیهوشی قلب / شرایط زندگی در قرنطینه خانگی 98/12/20

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر کرمعلی متخصص زنان و زایمان / مراقبت های طول بارداری و پیشگیری از بیماری کرونا 98/12/25

981225salamate
دکتر کرمعلی متخصص زنان و زایمان / مراقبت های طول بارداری و پیشگیری از بیماری کرونا 98/12/25

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر رضایی زاده متخصص طب ایرانی / مراقبت در مقابل ویروس کرونا 98/12/15

981215salamate
دکتر رضایی زاده متخصص طب ایرانی / مراقبت در مقابل ویروس کرونا 98/12/15

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر ترکمن فوق تخصص نوزادان / یافته های جدید در مورد کرونا 98/12/24

981224salamate
دکتر ترکمن فوق تخصص نوزادان / یافته های جدید در مورد کرونا 98/12/24

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر دلبری متخصص طب سالمندی / مدیریت اضطراب در بازنشستگی و سالمندی 98/12/14

981214salamate
دکتر دلبری متخصص طب سالمندی / مدیریت اضطراب در بازنشستگی و سالمندی 98/12/14

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر رضایی زاده متخصص طب ایرانی / توصیه های عمومی در باره بیماری کرونا 98/12/22

981222salamate
دکتر رضایی زاده متخصص طب ایرانی / توصیه های عمومی در باره بیماری کرونا 98/12/22

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر دلبری متخصص طب سالمندی / مناسب سازی منزل برای سالمندان 98/12/21

981221salamate
دکتر دلبری متخصص طب سالمندی / مناسب سازی منزل برای سالمندان 98/12/21

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید